การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เทมเพลตการเขียนบทความ

บทความวิชาการ

เทมเพลต การเขียนบทความวิชาการ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

บทความวิจัย

เทมเพลต การเขียนบทความวิจัย | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เทมเพลตโปสเตอร์

เทมเพลตการนำเสนอแบบโปสเตอร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

การเขียนอ้างอิง APA

การเขียนอ้างอิง APA | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ค่าธรรมเนียม

นำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติ/นานาชาติ

฿2500
ต่อ บทความ
 • นิสิตปริญญาตรี
 • นิสิตบัณฑิตศึกษา
 • อาจารย์/นักวิจัย
 • บุคคลทั่วไป
ส่งบทความ

นำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ/นานาชาติ

฿1500
ต่อ บทความ
 • นิสิตปริญญาตรี
 • นิสิตบัณฑิตศึกษา
 • อาจารย์/นักวิจัย
 • บุคคลทั่วไป
ส่งบทความ
Recommended

ตีพิมพ์ในวารสารวิจยวิชาการ TCI-1

฿5500
ต่อ บทความ
 • นิสิตปริญญาตรี
 • นิสิตบัณฑิตศึกษา
 • อาจารย์/นักวิจัย
 • บุคคลทั่วไป
ส่งบทความ

ขั้นตอนดำเนินการ

01

รับบทความออนไลน์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนแบบทางวิชาการ
ในระดับไม่เกิน 20%

02

พิจารณาคุณภาพ

จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบคุณภาพบทความ

03

ผู้เขียนแก้ไขบทความ

ส่งคืนผู้เขียน
ปรับแก้ไขบทความตามผู้ทรงคุณวุฒิ

04

ตรวจทานบทความ

ตรวจทานบทความ
ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ครั้งสุดท้าย

05

แจ้งรับบทความ

แจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์
ให้ผู้เขียนทราบ

06

จัดรูปแบบ

ทีมงานจัดรูปแบบ
ตรวจสอบความถูกต้อง

07

จัดประชุมวิชาการ

จัดประชุมวิชาการ
NMIB

08

เผยแพร่วารสาร

ตีพิมพ์บทความ
วารสารวิจัยและวิชาการบวรพัฒน์

ประกาศผลบทความ

การนำเสนอผลงาน

คู่มือการส่งบทความ

คู่มือการสมัครสมาชิก ลงทะเบียนและการส่งบทความผ่านระบบ  ThaiJo | ระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์